Zasady współpracy

 

• Obowiązuje mnie tajemnica zawodowa, dlatego też nie mogę dzielić się informacjami, w posiadanie których wszedłem w związku z wykonywaniem psychoterapii.

• Sesje odbywają się raz w tygodniu chyba, że w trakcie pracy okaże się, że korzystna będzie inna częstotliwość spotkań.

• Długość trwania terapii określam z pacjentem indywidualnie.

• Sesje terapeutyczne oraz konsultacje psychologiczne trwają 45 minut. W przypadku par i rodzin oraz mediacji konfliktów biznesowych spotkania trwają 50 minut.

• Płatność za terapię pobieram z góry na początku każdego miesiąca za cały miesiąc lub przed każdą sesją zgodnie z cennikiem.

• W sytuacji, gdy termin sesji terapii przypada na dzień świąteczny lub sesja nie odbywa się z powodu odwołania przeze mnie, wskazuję zastępczy termin spotkania w tym samym tygodniu, tak by w miesiącu odbyły się minimum 4 spotkania.

• Kluczowym elementem terapii jest jej regularność i intensywność. Dlatego sesje odbywają się z częstotliwością minimum raz w tygodniu w gabinecie. Jeżeli nie ma możliwości odbycia sesji w gabinecie, może się ona odbyć za pośrednictwem platformy wideo (Skype, Messenger) w tym samym terminie. W przypadku choroby, również prosimy o odbycie konsultacji online (Skype, Messenger).

• Daję sobie prawo odmowy prowadzenia konsultacji w gabinecie w przypadku choroby pacjenta lub gdy nie ma on przynajmniej maseczki ochronnej.

• Sesje, które mają się odbyć w okresie planowanej wcześniej nieobecności, mogą zostać przeniesione na inny termin w przypadku, gdy zostanie to mi zgłoszone na minimum 14 dni wcześniej. Wtedy wskazuję zastępczy termin w obrębie danego miesiąca.

• Zobowiązuję się informować z wyprzedzeniem o swoich planowanych urlopach.

• Nieobecność dłuższa niż 3 sesje pod rząd jest równoznaczna z przerwaniem terapii. W takiej sytuacji odbywa się 1 lub 2 sesje kończące, aby podsumować cały proces terapii. Powrót na terapię jest możliwy po okresie 3 miesięcy.

• O planowanym wzroście opłat za terapię informuję nie później niż 2 miesiące przed terminem ich wprowadzenia. W przypadku braku akceptacji nowych stawek w okresie tych 2 miesięcy terapia zostanie zakończona.

• Długość terapii jest określana orientacyjnie w momencie rozpoczęcia terapii. Może ona być krótsza lub dłuższa w zależności od postępów terapii i osiągnięciu określonych celów. Zakończenie terapii następuję w porozumieniu moim z pacjentem. Okres kończenia terapii trwa zazwyczaj 2-4 sesje.

• Terapia może być przerwana przez osobę podejmującą terapię w każdym momencie. Proszę wtedy o zgłoszenie tego i omówienie warunków zakończenia terapii. W takiej sytuacji odbywa się 1 lub 2 sesje kończące, aby podsumować cały proces terapii. Terapia może być przerwana też przeze mnie z powodu: nie przestrzegania kontraktu, częstego odwoływania wizyt, niepłacenia za terapię

• Objawy somatyczne i psychiczne często oddziałują na siebie nawzajem. W uzasadnionych przypadkach mogę zachęcić osobę podejmującą terapię do skonsultowania się z lekarzem, w tym także z lekarzem psychiatrą. Mogę również poprosić o udzielenie zgody na kontakt z tym lekarzem, aby móc efektywniej współpracować z lekarzem na rzecz osoby podejmującej terapię.

• Pozostałe zasady omawiam na spotkaniu, w którym zawieram kontrakt terapeutyczny z pacjentem na terapię.